Ovjereni prijevodi

Prevoditeljski ured TRAKTAT Ovjereni prijevodi

Kako izgleda ovjereni prijevod

Ovjereni prijevod je prijevod potvrđen pečatom sudskog tumača kojim stalni sudski tumač, imenovan od predsjednika Županijskog ili Trgovačkog suda i ovlašten da u usmenom ili pisanom obliku prevodi tekst unutar jezične kombinacije za koju je imenovan, potvrđuje potpunu istovjetnost izvornika s prevedenim dokumentom. Svaki dio prijevoda mora u potpunosti odgovarati originalu teksta koji se prevodi. Ukoliko se na dokumentu nalazi pečat ili žig, sudski tumač mora prevesti i dio teksta koji je otisnut na pečatu ili žigu. Ovjereni prijevod mora sadržavati naslovnu stranicu na kojoj se nalazi datum izrade prijevoda, broj ovjere sudskog tumača, broj stranica prijevoda i naznaka s kojeg jezika se prevodi. Na naslovnoj stranici mora se nalaziti i pečat i potpis sudskog tumača. Na kraju ovjerenog prijevoda nalazi se izjava sudskog tumača da prijevod u potpunosti odgovara izvorniku, zatim datum izrade prijevoda i broj ovjere. Prema Općim odredbama Pravilnika o stalnim sudskim tumačima prijevod isprave stalni sudski tumač ovjerava potvrdom koja glasi:

Ja __________ stalni sudski tumač za _______ jezik, imenovan rješenjem predsjednika Županijskog – Trgovačkog suda u ________ broj ______ od __________ potvrđujem da gornji prijevod potpuno odgovara izvorniku sastavljenom na _________ jeziku.

Potvrda mora biti na jeziku na koji je isprava prevedena.

Tako izrađen ovjereni prijevod s naslovnicom i završnom potvrdom sudskog tumača uvezuje se zajedno s prijevodom originala i originalom ili kopijom originala u jednu cjelinu koja se ne smije razdvajati. Ovjereni prijevodi uvezuju se trobojnim koncem (jamstvenikom).

PRAVILNIK O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/340413.html


Što je sudski tumač

Sudski tumač je prevoditelj koji je za to ovlašten od strane nadležne institucije. U Hrvatskoj je to Županijski – Trgovački sud. Kako bi mogao postati ovlašteni sudski tumač, prevoditelj mora zadovoljavati uvjete koje određuje Pravilnik o stalnim sudskim tumačima.

Sudski tumač prevodi sve vrste isprava i dokumenata sa stranog jezika za koji je ovlašten na hrvatski i obrnuto. Također je moguće i da prevodi sa jednog stranog jezika na drugi strani jezik za koji je ovlašten. Prijevod ovjerava svojim žigom i potpisom, te na taj način jamči istovjetnost prijevoda s tekstom izvornika. Ovjereni se prijevod uvezuje zajedno s izvornikom ili preslikom izvornog teksta.

Cilj ovlaštenog prevoditelja je izraditi prijevod koji sadržajno, stilski i terminološki u potpunosti odgovara izvornom tekstu . Stoga se prevođenju pristupa vrlo sistematično i s puno truda i pažnje.
[su_button url=”http://traktat.hr/zatrazite-ponudu-ili-narucite-prijevod/” style=”3d” background=”#ECB33F” size=”15″ center=”yes” icon=”icon: book” text_shadow=”-1px 2px 0px #675555″]NARUČITI OVJERENI PRIJEVOD[/su_button]