SIMULTANI PRIJEVOD

Prevoditeljski ured TRAKTAT SIMULTANI PRIJEVOD

Simultano prevođenje

Kod simultanog prevođenja, prevoditelj sluša govor i direktno ga prevodi na ciljani jezik. Ovo je veoma stručna vještina za koju je potrebno imati razvijenu sposobnost slušanja i koncentracije. Simultano prevođenje često se koristi na konferencijama, međunarodnim seminarima, raznim vrstama obuka, državnim sastancima, na prodajnim sajmovima, na međunarodnim suđenjima, itd. Za ovu vrstu prevođenja uvijek je potrebno angažirati 2 prevoditelja. Naime, svaki prevoditelj radi najduže 30 minuta nakon čega ga zamjenjuje drugi prevoditelj dok prvi pravi pauzu radi bolje koncentracije u nastavku rada. Simultano prevođenje zahtijeva i odgovarajuću opremu: slušalice, kabine, mikrofone i ozvučenje.