SUDSKI TUMAČ ZA POLJSKI JEZIK

Prevoditeljski ured TRAKTAT SUDSKI TUMAČ ZA POLJSKI JEZIK

Prevoditeljski ured TRAKTAT nudi Vam usluge prevoditelja i ovlaštenog sudskog tumača za poljski jezik.

Prijevodi s ovjerom sudskog tumača su poseban oblik prijevoda, koje mogu pripremiti samo prevoditelji koji su dali prisegu na županijskom odnosno trgovačkom sudu. Nazivamo ih sudskim tumačima.

Kao i sudski vještaci i sudski procjenitelji, i sudski tumači su osobe koje u sudskim postupcima posjeduju stručno znanje o nečemu, čime sud i sudionici u sudskim postupcima u pravilu ne raspolažu, a to je znanje stranog jezika. Položaj sudskih tumača ne znači samo da osoba koja je imenovana za sudskog tumača, prevodi na sudskim ročištima odnosno prevodi dokumente koji su napisani za upotrebu u sudskim postupcima, već takva osoba smije prevoditi i u drugim službenim postupcima (na primjer u upravnom postupku) te prevoditi dokumente na zahtjev državnih organa, a također i na zahtjev fizičke ili pravne osobe.

Sudski tumači odgovorni su za sadržaj prevedenih dokumenata; naime i najmanja nejasnoća u dokumentu može prouzrokovati veliku štetu. Za sudskog tumača za hrvatski jezik može biti imenovana osoba koja je državljanin Republike Hrvatske ili države članice Europske unije i aktivno vlada hrvatskim jezikom. Osoba treba biti i poslovno sposobna, treba imati završen sveučilišni studij te posjedovati odgovarajuće stručno znanje. Na nadležnom sudu treba na provjeri znanja dokazati praktične sposobnosti i iskustva na području prevođenja, isto tako treba poznavati pravni sustav Republike Hrvatske i one države na čijem jeziku radi kao sudski tumač.

Što je prijevod s ovjerom sudskog tumača?

To je poseban prijevod koji ima status službenog dokumenta. Ovjereni prijevod uvijek je povezan s izvornim dokumentom, koji može biti original, kopija originala ovjerena od strane javnog bilježnika ili obična kopija. Vaš prevedeni dokument će izgledati ovako: na vrhu sveska će biti vaš izvorni dokument, iza njega će biti prijevod ovlaštenog sudskog tumača, iza izvornika i prijevoda stoji izjava tumača o istovjetnosti prijevoda originalu s podacima o tumaču. Tumač mora izvornik, prijevod i izjavu uvezati i staviti pečat. Ovjereni prijevodi imaju status službenog dokumenta, koji se za službene potrebe može koristiti u uredima u Hrvatskoj i u inozemstvu.

Koji dokumenti trebaju biti ovjereni od strane sudskog tumača za poljski jezik?

Za većinu dokumenata ovjereni prijevod nije potreban. Najčešće se na taj način prevode razni osobni dokumenti:

 • ovjereni prijevodi svjedodžbi,
 • ovjereni prijevodi rodnih listova,
 • ovjereni prijevodi potvrda o nekažnjavanju,
 • ovjereni prijevodi policijskih zapisnika,
 • ovjereni prijevodi vjenčanih listova,
 • ovjereni prijevodi ugovora,
 • ovjereni prijevodi certifikata,
 • ovjereni prijevodi izvadaka iz registra,
 • ovjereni prijevodi ovlaštenja,
 • ovjereni prijevodi putovnica,
 • ovjereni prijevodi diploma…

Naš sudski tumač za poljski jezik će za vas ovjeriti i sve druge vrste službenih dokumenata.